Politikalar

Politikamız

Doğruluk ve dürüstlük anlayışı ERG İnşaat’ın sürdürülebilir ticari başarısının ve yüksek itibarının temelini oluşturur.ERG İnşaat, faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli bütün yasalara uyar; belli konularda takip edilecek Şirket politikalarını ve prosedürlerini belirler ve çalışanlarının da bunlara uymalarını sağlar.

Burada yer alan “ERG”, “ERG İnşaat” ve “Şirket” terimleri birlikte, ERG İnşaat Tic.ve San. A.Ş. ile onun bağlı şirketlerini ifade eder. Bu politikalar, bağlı şirketler dahil Şirketin bütün operasyonları için geçerli olup, yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tüm ERG çalışanları için bağlayıcıdır. 

Ayrıca tüm taşeronlar, bayiler, tedarikçiler ve diğer iş ortaklarımızın da bu kurallara uymaları beklenmektedir.

İlkelerimiz

Etik Davranış Kuralları ve Sosyal Sorumluluk Politikası

Sosyal sorumluluk duygusu güçlü bir şirket olarak, pazarlama iletişimimizde ve faaliyetlerimizde sadece yasal mevzuata riayetle yetinmenin ötesine geçmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bunun yanı sıra her bir ERG ailesi üyesinin pozisyonu ne olursa olsun ERG markasının satış ve pazarlama sorumluluğu üstlenmiş olduğunu kabul ederiz. Dolayısıyla tüm çalışanlarımızdan ve çözüm ortaklarımızdan beklentilerimiz;
• Dürüst ve doğru sözlü olmaları,
• Adil rekabet kurallarına ve iyi iş uygulamaları genel ilkelerine bağlı kalmaları,
• Hammadelerin bilinçli tüketilmesini teşvik etmeleri,
• Yerel pazarların etik ve kültürel değerlerine ilişkin hassasiyetlerine karşı duyarlı olmalarıdır.
İnsan Hakları, Ayrımcılık ve Taciz
ERG, uluslararası ölçekte kabul gören insan haklarına, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün bunlara ilişkin standartlarına ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne itibar eder. ERG, faaliyet ve stratejilerini insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel ölçekte kabul gören ilkelere uygun hale getirmeye gayret eden çalışmalarını sürdürmektedir.
• ERG, çeşitliliğe değer verir ve teşvik eder.
• ERG, çalışanlarının işe alınması, istihdam edilmesi ve terfi ettirilmesinde sadece yapılması gereken iş için ihtiyaç duyulan nitelik ve becerileri dikkate alır. Şirketin uyguladığı ücret ve terfi politikasında çalışanların nitelik, yetkinlik ve performansları esas alınır.
• Ayrımcılığa müsamaha etmeyiz. İş arkadaşlarımıza cinsiyet, medeni hal, yaş, din, ırk, siyasi görüş, sosyal ve ekonomik statü, dil, etnik köken, milliyet, cinsel eğilim veya engellilik durumundan bağımsız olarak adilane ve eşitliğe dayalı biçimde davranırız.
• İş yerini kötü davranışlardan arınmış tutmaya kararlıyız. Bedenî, cinsel, ırkçılık içeren, psikolojik veya sözlü hiçbir tacize ve mobbing girişimine müsamaha göstermeyiz.
• Çocuk işçi çalıştırmayız. Hiç kimseyi zor kullanarak veya zorunlu tutarak çalıştırmayız. İş ortaklarımızdan da aynısını bekleriz.

Çevre Politikası

ERG Çevre Politikası

ERG ve ona bağlı kuruluşlar (‘’Şirket veya ‘’ERG’’), işinin doğası gereği çevreyle iç içedir ve bu nedenle ulusal ve uluslararası en iyi uygulamalara uygun çalışarak oluşacak olumsuz etkileri azaltmayı taahhüt eder. Çevre Politikasının yayınlanması ile taahhüt süreci başlar.

ERG, çevresel öncelikleri ve endişeleri belirlemek için resmi kurumlar, paydaşlar ve özellikle yerel halk ile şeffaf, katılımcı ve yapıcı bir ortamda çalışacaktır.

ERG, sürdürülebilir kalkınma taahhüdü kapsamında, operasyonlarının inşaat ve işletme aşamalarında çevresel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli kaynağı sağlayacaktır. Bu, kaynağında yok etmeyi vurgulayan bir azaltma hiyerarşisi uygulamasının yanı sıra sürekli çevresel izleme çalışmalarından faydalanmak için uyarlamalı bir yönetim sürecini içerecektir.

ERG’nin Sürdürülebilir Kalkınma için Taahhüdü

ERG ve ona bağlı kuruluşlar (‘’Şirket veya ‘’ERG’’) sürdürülebilir kalkınmayı hedefler ve proje geliştirme ve operasyonunun bütün aşamalarındaki prosedürlerine çevre, sağlık, iş emniyeti, sosyal uygulamalar ve güvenlik ile ilgili konuları entegre etmeyi taahhüt eder.

Uyum

Şirket, faaliyetlerini ilgili yerel - ulusal kanunlar ve yönetmelikler ile uluslararası gereklilikler çerçevesinde yönetecek ve tasarlayacaktır. ERG; danışmanlarının, yüklenicilerinin, alt taşeronlarının, tedarikçilerinin ve iştiraklerinin bu Çevre Politikasının ilkelerine uymalarını talep etmektedir.

İletişim ve Farkındalık

Şirket; çalışanlarını, yüklenicilerini, alt taşeronlarını, tedarikçilerini ve yerel halkı Şirketin taahhütleri ve onların sorumluluklarından haberdar olmaları için bilgilendirecektir. Şirket, politikanın gerekliliklerinin farkında olunması konusunda olduğu gibi, en iyi uygulamaları teşvik etmek için de çalışanlarına gerekli eğitimleri sağlayacaktır. Şirket, tüm yüklenicilerinin ve alt taşeronlarının da benzer eylemlerde bulunmalarını talep etmektedir ve faaliyetlerini sürekli izlemektedir.

Sürekli İyileştirme

Şirket, Çevre Politikasını periyodik olarak gözden geçirecek ve gerektiğinde güncelleyecektir. Ayrıca, periyodik, sistematik, iç çevre denetimleri aracılığıyla Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemini düzenli olarak güncelleyecek ve geliştirecektir. Bu çalışmanın sonuçlarını, uyarlamalı bir yönetim süreci kanalıyla çevresel performansında sürekli iyileştirme yapmak için kullanacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve işgücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzun gereği olarak;

 • İş kazalarının ve meslek hatalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirlemeyi, uygulamayı, uygulatmayı,
 • Çalışanların katılımıyla risk değerlendirmesi yapmayı ve kabul edilebilir risk seviyesine ulaşmayı,
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı için güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi benimsiyoruz.

Bu doğrultuda ise bu Politika ile;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki proaktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve performansımızı arttırmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerimizin benimsenmesi için çalışanlarımıza ve hizmet aldığımız alt işveren / tedarikçi firmaların çalışanlarına, ziyaretçilere, stajyerlere yönelik eğitim ve etkinlikler gerçekleştirerek sürdürmeyi beyan ve taahhüt ederiz.

Kalite Politikası

ERG olarak;

 • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara, yasal mevzuatlara, sözleşmelere uymayı,
 • Tüm paydaşlarımızın memnuniyet ve beklentililerini en üst düzeyde karşılamayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek kalite ve risk yönetimi odaklı olarak iş süreçlerimizi yürütmeyi,
 • Çalışanlarımızla iş birliği ve uyum içerisinde eğitim ve gelişimlerini destekleyerek sistem kalitemizi sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikası

ERG olarak;

 • Bilgi güvenliği yönetim sistemini ulusal ve uluslararası standart, mevzuat, sözleşmeler doğrultusunda planlamayı, gerçekleştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Bilgi güvenliği risklerini azaltmak için gerekli kaynakları sağlamayı, tüm iş süreçlerimizde bilgi güvenliği risklerini kontrol etmeyi,
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği sistemini etkin şekilde sürdürebilmesi için gerekli profesyonel yetkinliklerini artırmayı,
 • Uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde bilgi güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
docx file PDF